POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez proMotion sp. z o.o. i IBC Investments sp. z.o.o. oraz przedstawione są informacje o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach. Znajdziesz tutaj także szczegółowe i uzupełniające informacje dotyczące przetwarzania Twoich  danych osobowych w przypadku korzystania przez Ciebie z aplikacji MKonferencja. Na końcu dokumentu będziesz mógł także zapoznać się z zasadami związanymi z wykorzystywaniem przez nas plików cookies. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?

Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet) lub zostały podane przez firmę, z którą jesteś związany.

W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza to, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznych źródeł (Internet) lub od firmy, z którą jesteś związany,

W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany.

W przypadku  zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

W przypadku pozyskania przez Ciebie od nas treści w ramach swobodnego dostępu do nich (np. darmowy ebook) przetwarzane przez nas dane obejmują Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, z którą jesteś związany oraz adres email (a także opcjonalnie numer telefonu). 

Kto będzie administratorem Twoich danych ?

Administratorem danych osobowych jest spółka spółka proMotion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690708, NIP: 5272817522, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN oraz spółka IBC Investments sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN oraz (dalej łącznie „Współadministratorzy”), adres e-mail do Współadministratorów: ibckrk@braveconferences.pl

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?

Jeżeli kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty usług – dane przetwarzamy dla celów marketingu usług Współadministratorów (proMotion Sp. z o.o. i IBC Investments Sp. z o.o.) oraz innych podmiotów z grupy Heritage Poland Group, w szczególności usług realizowanych pod marką brave.

Jeżeli jesteś uczestnikiem konferencji lub odbiorcą innej naszej usługi – Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – Twoje dane przetwarzamy w ramach tej zgody  w celach marketingowych.

Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych uzasadnionych prawnie interesów Współadministratorów lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing usług Współadministratorów oraz innych podmiotów z grupy Heritage Poland Group, jak też windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych  – podstawą jest udzielona zgoda.

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez nas informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na używanie przez telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących marketing usług lub towarów Współadministratorów lub Partnerów Konferencji lub naszych podwykonawców i przetwarzanie Twoich danych w tym celu podstawą przetwarzania Twoich danych w powyższych celach jest Twoja zgoda. 

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uczestnikom Konferencji oraz podwykonawcom Współadministratorów, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym dla obsługi płatności, marketingu i realizacji Umowy. W przypadku takiej konieczności dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

W przypadku wyrażenia zgody na udostepnienie Partnerom Konferencji danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, firmy, oraz adresu email i numeru telefonu, Partnerzy ci mogą zostać odbiorcami ww. danych. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona zgoda, zaś celem przetwarzania będzie realizacja marketingu bezpośredniego usług Partnerów oraz wysyłka przez partnerów informacji handlowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji tych prawnie uzasadnionych interesów lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku.

W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

APLIKACJA MKONFERENCJA

Uzupełniające informacje w przypadku korzystania z aplikacji MKonferencja

W przypadku, gdy zdecydowałeś się w pełni wykorzystać potencjał uczestnictwa w Konferencji i korzystasz z aplikacji MKonferencja (dalej zwaną Aplikacja) powinieneś wiedzieć, że:

 1. Operatorem Aplikacji jest Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, 35-302 Rzeszów, KRS: 0000709762, NIP: 8133765846, REGON: 0000709762 (zwany dalej: Operatorem/Mobile Madness). Operator korzysta z usług hostingu zapewnianych przez HITME.pl – Marek Bajerski, ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk.

 

 1. Założenie konta w Aplikacji należącej do Mobile Madness w ramach usługi MKonferencja daje możliwość korzystania z tego samego konta we wszystkich Aplikacjach należących do Mobile Madness. Aplikacja ułatwiała każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Aplikacji, tj. Mobile Madness, interakcji.

 

 1. Poruszając się po Aplikacji wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Aplikację logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Aplikacji w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. W szczególności chodzi o imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, nazwę firmy. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 

 

 1. Dane osobowe podane w Aplikacji w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających z Aplikacji, zalogowanych na swoje Konta. Operator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed innymi użytkownikami, którzy te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

 

 1. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji jak i statystyk. Operator nie zabiega o identyfikację użytkowników Aplikacji. Dane statystyczne o użyciu Aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji. Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Aplikacji wykorzystywane są biblioteki udostępniona przez:
 • Google, Inc – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS
 • Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 – do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android
 • Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 lok. 35, Rzeszów, 35-302 – do zbierania danych statystycznych dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS.

 

 1. W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:
 • galerii zdjęć w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu;
 • aparatu w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu, skanera kodów QR

 

 1. Operator będzie mógł wysyłać wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Aplikacji, usług i produktów (np. zmiany).

 

 1. Dane osobowe zgromadzone w Aplikacji będą przetwarzane przez okres trwania umowy pomiędzy Administratorem a Operatorem umowy dotyczącej Aplikacji, natomiast w każdym czasie będzie mógł żądać usunięcia swych danych (pkt 11 poniżej).

 

 1. Zebrane przez Aplikację logi przechowywane są przez Operatora czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające z Aplikacji.

 

 1. 10.Przekazując dane osobowe w związku z korzystaniem z Aplikacji masz prawo realizacji uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,RODO”), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. W każdym czasie masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres rodo@mkonferencja.pl

 

 1. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie. Każdego użytkownika Aplikacji obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany  w Aplikacji.

COOKIES

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?

Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

Jakie są rodzaje cookies?

Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne.

Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies własne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.

Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?

W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.